Thông báo về kế hoạch sinh viên/học viên quay lại trường học trực tiếp

Thứ sáu - 28/01/2022 00:47

Căn cứ Công văn số 283/BGDĐT-GDTC ngày 24/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông báo kế hoạch cho sinh viên, học viên quay lại trường để hoàn thành kế hoạch đào tạo từ ngày 14/02/2022. 

Các hướng dẫn chi tiết và thông tin liên quan trong thông báo đính kèm dưới đây:
 

Chia sẻ: