Chương trình trải nghiệm USTH – USTH Visit 2024

Những

Con Số

Nổi bật

Tìm hiểu thêm

pichv2

97%

Sinh viên có việc làm hoặc học tiếp lên
pichv1

90%

Giảng viên trình độ tiến sĩ
pichv3

60%

Sinh viên thực tập nước ngoài
pic4hv

30

Trường đại học và tổ chức nghiên cứu Pháp hỗ trợ
Liên minh hỗ trợ USTH
Đối tác

Đăng ký tư vấn