TS. Nguyễn Hồng Nam

Trưởng khoa Đào tạo Đại cương

TS. Tô Thị Mai Hương

Giảng viên khoa Khoa học Sự sống

TS. Nguyễn Thy Ngọc

Giảng viên khoa Khoa học Sự sống

TS. Nguyễn Văn Quyền

Giảng viên Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano

Đối tác