Thông báo về hướng dẫn tổ chức xét tốt nghiệp bổ sung đợt 2 năm 2022

Thứ sáu - 10/06/2022 06:16

Căn cứ Quy chế Đào tạo Đại học ban hành theo Quyết định số 627/QĐ ĐHKHCN ngày 10 tháng 9 năm 2020, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội ban hành hướng dẫn tổ chức xét tốt nghiệp bổ sung như sau: 

1. Điều kiện của sinh viên xin xét tốt nghiệp bổ sung: 

Sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện sau đây được nộp đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung: 
- Đã hoàn thành tất cả các học phần bắt buộc theo yêu cầu của chương trình đào tạo và tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định (180 tín chỉ đối với bậc cử nhân và 120 tín chỉ đối với bậc thạc sĩ). 

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 10,00 điểm trở lên. 

- Đã hoàn thành việc nộp học phí, lệ phí và các nghĩa vụ khác theo quy định của Trường. 

- Sinh viên không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật.

2. Hồ sơ xin xét tốt nghiệp bổ sung: 

Hồ sơ xin xét tốt nghiệp bổ sung gồm các giấy tờ sau: - Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung. - Bảng điểm tạm thời tính đến thời điểm nộp hồ sơ do khoa chuyên môn cấp. - Chứng chỉ giáo dục An ninh quốc phòng (đối với sinh viên Việt Nam). 

- Xác nhận sinh viên đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Trường do Phòng Công tác sinh viên cấp. 

- Xác nhận sinh viên đã hoàn trả đầy đủ tài liệu mà sinh viên mượn từ Thư viện Trường do Thư viện cấp. 

3. Quy trình xin xét tốt nghiệp bổ sung: 

Bước 1: Phòng Quản lý đào tạo (QLĐT) thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp bổ sung tới các khoa chuyên môn. Các khoa chuyên môn thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp bổ sung tới sinh viên, cung cấp mẫu Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung và hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ đúng kế hoạch. 

Bước 2: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ xin xét tốt nghiệp bổ sung và nộp cho khoa chuyên môn. Khoa chuyên môn tập hợp danh sách và hồ sơ xin xét tốt nghiệp bổ sung và gửi cho Phòng QLĐT để tổ chức xét theo kế hoạch. 

Bước 3: Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung đánh giá hồ sơ của sinh viên và công nhận tốt nghiệp đối với các sinh viên đủ điều kiện. 

Bước 4: Căn cứ ý kiến của Hội đồng, Phòng QLĐT tổng hợp và trình Ban Giám hiệu ra quyết định phê duyệt danh sách sinh viên tốt nghiệp bổ sung. 

Bước 5: Phòng QLĐT thông báo danh sách sinh viên tốt nghiệp bổ sung cho Phòng Công tác sinh viên, các khoa chuyên môn và sinh viên. Phòng QLĐT làm Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho các sinh viên tốt nghiệp bổ sung và thông báo cho sinh viên đến nhận.

Thông tin chi tiết xem tại đây:
1. Thông báo về thời gian tổ chức Hội đồng xét tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên Đại học chính quy, đợt 2 năm 2022: TẠI ĐÂY
2. Đơn xin xét tốt nghiệp bổ sung: TẠI ĐÂY
3. Thông báo về hướng dẫn tổ chức xét tốt nghiệp bổ sung: TẠI ĐÂY


 

Chia sẻ: