Thông báo kêu gọi nộp đề xuất cho đề tài KHCN được USTH Consortium tài trợ – Ngày hết hạn: 8/5/2021

Thứ tư - 10/03/2021 02:02

Thông báo này nhằm kêu gọi các giảng viên/nghiên cứu viên của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) nộp đề xuất cho đề tài KHCN hợp tác với các phòng thí nghiệm thuộc danh sách thành viên của Liên minh các trường đại học và tổ chức nghiên cứu Pháp vì sự phát triển của USTH (USTH Consoritum). Nguồn tài trợ từ Consortium này định hướng góp phần bổ sung cho một đề tài nghiên cứu đã hoặc đang được thực hiện ở Việt Nam đồng thời ủng hộ các phương pháp tiếp cận đa ngành và dành cho tất cả các lĩnh vực đang được phát triển tại USTH.

Tài liệu đính kèm: - Thông báo tuyển chọn (file pdf), vui lòng tải tại đây

                                  -  05 Mẫu hồ sơ (file doc), vui lòng tải tại đây.

Đề xuất đầy đủ phải ở dạng PDF kết hợp 5 mẫu này và 3 tài liệu hỗ trợ (1- Bằng chứng về việc đồng tài trợ của một cơ quan Việt Nam, 2- Thư của Trưởng Phòng thí nghiệm Pháp, và: 3- Thư xác nhận của (Các) Bộ phận USTH có liên quan)

Đề xuất xin gửi về địa chỉ: dritt@usth.edu.vn


Chia sẻ: