Lễ ký Hiệp định ADB tài trợ 190 triệu USD để phát triển USTH

Thứ sáu - 11/11/2011 04:34Dự án sẽ thiết lập một hình mẫu trường đại học mới chú trọng vào công tác nghiên cứu, giảng dạy các ngành khoa học công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế với mối liên kết chặt chẽ hơn giữa trường đại học và các ngành công nghiệp. Mô hình trường đại học mới này cũng sẽ thể hiện một khuôn khổ chính sách mới làm cơ sở cho những đổi mới sẽ được mở rộng áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học khác.


Nền giáo dục đại học và sau đại học của Việt Nam đã từng bước phát triển và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ cho các mục tiêu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, chất lượng của giáo dục đại học cũng cần được nâng cao hơn nữa để bắt kịp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Phát biểu tại lễ ký, đại diện ADB cho rằng: “Để vượt qua giai đoạn là một quốc gia có mức thu nhập trung bình và trở thành một nước công nghiệp hóa vào năm 2020, Việt Nam cần phải tăng cường xây dựng năng lực tri thức, khoa học và công nghệ của mình. Dự án USTH sẽ mở cánh cửa tới sự phát triển dựa trên tri thức tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ một trong ba khâu đột phá đã được xác định trong Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội 2011-2020 được Đại hội Đảng lần thứ 11 thông qua vào tháng 1 năm nay, đó là phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc gia.”


Các khoản cho vay của ADB bao gồm 170 triệu USD từ nguồn vốn vay thông thường với thời hạn vay 20 năm gồm 5 năm ân hạn; 20 triệu USD từ một nguồn vốn vay ưu đãi hơn thuộc Quỹ Phát triển Châu Á với thời hạn vay 32 năm gồm 8 năm ân hạn có lãi suất cố định là 2,02%/năm trong suốt thời hạn vay. Vốn đối ứng của Việt Nam là 20 triệu USD.


Thời gian thực hiện dự án từ năm 2011-2017./.


http://www.vietnamplus.vn/Home/Tai-tro-190-trieu-USD-nang-cao-chat-luong-dao-tao/201111/112757.vnplus


Chia sẻ: