Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

TRAN GIANG SON
Daniel Chillet
TRỊNH THU TRANG
Đoàn Nhật Quang
TRAN HOANG TUNG
GIANG ANH TUAN
NGUYEN HOANG HA
LE HUU TON
NGUYEN MINH HUONG