Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Son ICT
Daniel Chillet
TRỊNH THU TRANG
TRAN HOANG TUNG
GIANG ANH TUAN
NGUYEN HOANG HA
LE HUU TON
NGUYEN MINH HUONG