Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

GS. Antoine Doucet
Son ICT
TRỊNH THU TRANG
TRAN HOANG TUNG
GIANG ANH TUAN
NGUYEN HOANG HA
LE HUU TON
NGUYEN MINH HUONG