Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

GS. Antoine Doucet
PGS. TS. Nguyễn Đức Dũng
Son ICT
NGHIEM THI PHUONG
HOANG THI VAN ANH
TRỊNH THU TRANG
Đoàn Nhật Quang
TRAN HOANG TUNG
GIANG ANH TUAN
NGUYEN HOANG HA
LE HUU TON
NGUYEN MINH HUONG