Đi đôi với các bài giảng trên lớp, sinh viên của khoa WEO cũng được thực hành tại phòng thí nghiệm hiện đại của khoa ngay trong trường USTH. Ngoài ra, sinh viên cũng có cơ hội được tham gia các buổi thực địa và thực hành kiến thức ngoài trời. Thông qua các hoạt động này, sinh viên sẽ hiểu sâu hơn các kiến thức được truyền đạt từ bài giảng cũng như có cái nhìn thực tế và khái quát về ứng dụng kiến thức học được trong bối cảnh thực tế.

Bên cạnh đó, trong kỳ thực tập tốt nghiệp cuối khóa, rất nhiều sinh viên cử nhân khoa WEO đã có cơ hội thực tập tại các cơ sở nghiên cứu uy tín tại trong và ngoài nước dưới sự hướng dẫn của các nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm về các vấn đề môi trường. 

Sinh viên Khoa WEO đi thực tập

  • Sinh viên cử nhân của khoa WEO đi thực địa về môi trường và hải dương học tại Nha Trang

  • sinh viên cử nhân của khoa WEO thực tập về sinh thái biển tại Philippine

  • Sinh viên cử nhân của khoa WEO thực hành lấy mẫu ngoài thực địa

  • Sinh viên cử nhân của khoa WEO thực hành lấy mẫu ngoài thực địa và phân tích quan trắc môi trường trong phòng thí nghiệm của khoa WEO tại USTH

  • Sinh viên cử nhân của khoa WEO thực hành lấy mẫu ngoài thực địa và phân tích quan trắc môi trường trong phòng thí nghiệm của khoa WEO tại USTH

  • Sinh viên cử nhân của khoa WEO đi thực địa về môi trường và hải dương học tại Nha Trang
  • sinh viên cử nhân của khoa WEO thực tập về sinh thái biển tại Philippine
  • Sinh viên cử nhân của khoa WEO thực hành lấy mẫu ngoài thực địa
  • Sinh viên cử nhân của khoa WEO thực hành lấy mẫu ngoài thực địa và phân tích quan trắc môi trường trong phòng thí nghiệm của khoa WEO tại USTH
  • Sinh viên cử nhân của khoa WEO thực hành lấy mẫu ngoài thực địa và phân tích quan trắc môi trường trong phòng thí nghiệm của khoa WEO tại USTH