Thông báo Kết quả xét chọn hồ sơ đề tài KHCN cấp cơ sở 2018


THÔNG BÁO
 

Kết quả đánh giá xét chọn hồ sơ đề tài KHCN cấp cơ sở 2018

 

 

            Căn cứ đánh giá của Hội đồng thẩm định khoa học và tài chính cho hồ sơ đề xuất đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT) thông báo kết quả xét chọn đề tài KHCN cấp cơ sở đợt 1 năm 2018 như sau:

  •      - Tổng số 04 đề tài loại 1 (thời gian triển khai 02 năm), gồm:
  • Khoa Nước - Môi trường - Hải dương học: 01 đề tài;
  • Khoa Công nghệ sinh học Nông Y Dược: 02 đề tài;
  • Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano: 01 đề tài.
  •     - Tổng số 04 đề tài loại 2 (thời gian triển khai 01 năm), gồm:
  • Khoa Công nghệ sinh học Nông Y Dược: 02 đề tài;
  • Khoa Năng lượng: 01 đề tài;
  • Khoa CNTT & truyền thông: 01 đề tài.

(Danh sách đề tài được chọn).

       
        Đề nghị các chủ nhiệm đề tài có tên trong danh sách hoàn chỉnh hồ sơ đề tài (thuyết minh đã chỉnh sửa bao gồm cả dự toán kinh phí kèm giải trình chỉnh sửa) và nộp cho DRITT bản mềm (dưới dạng pdf) và 03 bản cứng (đóng quyển).

 

Thời hạn hoàn thiện hồ sơ: Ngày 05/4/2018.


        Hồ sơ hoàn chỉnh là căn cứ để theo dõi quá trình thực hiện đề tài. Trước khi tiến hành cấp kinh phí triển khai đề tài, các chủ nhiệm sẽ ký một bản cam kết thực hiện đề tài theo đúng cam kết đã ghi trong thuyết minh đề cương.

 

 

  Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Trưởng Ban Nghiên cứu, Đổi mới và

Chuyển giao Công nghệ

 

 

 

Radjesvarane Alexandre
(Đã ký)

Chia sẻ: