Thông báo Chương trình "USTH-20" 2018 cho sinh viên Trường ĐHKHCNHN


THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH “USTH-20”

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI CHO SINH VIÊN NĂM 2018


mục tiêu

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) được xây dựng theo định hướng phát triển thành một trường Đại học nghiên cứu xuất sắc ở Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế. Trường tập trung vào các nghiên cứu KHCN trình độ cao và/hoặc các sáng tạo, đổi mới công nghệ kỹ thuật có khả năng ứng dụng rộng rãi phục vụ cộng đồng. Chính vì vậy, công tác nghiên cứu khoa học, sáng tạo và đổi mới KHCN của giảng viên và sinh viên là ưu tiên hàng đầu của Nhà trường.

Những năm vừa qua, rất nhiều sinh viên ĐHKHCNHN đã và đang tham gia nghiên cứu khoa học, các câu lạc bộ sáng tạo kĩ thuật và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Để đồng hành và hỗ trợ sinh viên tham gia mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động sáng tạo này, bên cạnh việc khuyến khích sinh viên tham gia các đề tài KHCN có giá trị do các giảng viên của Trường chủ nhiệm, ĐHKHCNHN xây dựng Chương trình Hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo và đổi mới cho sinh viên “USTH-20” năm 2018. Qua đó, thúc đẩy các hoạt động, ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên trong trường theo đúng tinh thần của Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ.

LĨNH VỰC

Tất các các lĩnh vực nghiên cứu KHCN hiện nay của Trường:

 • Công nghệ Sinh học;
 • Năng lượng;
 • Môi trường;
 • Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano;
 • Công nghệ Thông tin và Truyền thông;
 • Khoa học Vũ trụ;
 • ....

LOẠI HÌNH Hỗ trợ

 • Loại 1: Hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo, đổi mới;
 • Loại 2: Hỗ trợ tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị/hội thảo khoa học trong nước hoặc quốc tế.

kinh phí

Tối đa 20.000.000 VND (Hai mươi triệu đồng).

đối tượng ÁP DỤNG

Đối với loại 1

Đối với loại 2

Tất cả sinh viên đang theo học hệ cử nhân, thạc sĩ tại ĐHKHCNHN tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký;

Tất cả Nghiên cứu sinh đang theo học tại Khoa Tiến sỹ của ĐHKHCNHN tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

thời gian triển khai

Trong năm 2018 (đối với công trình phát triển ý tưởng sáng tạo, đổi mới: không quá 10 tháng).

QUY ĐỊNH CHUNG

Đối với loại 1

Đối với loại 2

 • Mỗi ý tưởng sáng tạo, đổi mới sẽ do một sinh viên chịu trách nhiệm chính đứng tên (hay còn gọi là nhóm trưởng) cùng 01 người hướng dẫn là giảng viên của ĐHKHCNHN. Nhóm trưởng phải đảm bảo yêu cầu thời gian thực hiện ít nhất 07 tháng.
 • Mỗi ý tưởng sáng tạo, đổi mới có thể được thực hiện bởi tối đa 05 sinh viên trong đó phải có ít nhất 03 sinh viên của ĐHKHCNHN tham gia.
 • Ý tưởng sáng tạo, đổi mới phải thể hiện tính mới và không được trùng lặp hoàn toàn so với các ý tưởng đổi mới, sáng tạo hoặc công trình nghiên cứu khoa học đã công bố và chưa được gửi dự thi bất kỳ một giải thưởng cấp quốc gia/quốc tế nào tại thời điểm nộp hồ sơ.
 • Ưu tiên các ý tưởng sáng tạo mang tính đột phá, mang tính thực tiễn; có sản phẩm đầu ra, có khả năng ứng dụng vào đời sống.
 • Hội nghị, hội thảo phải có nội dung, lĩnh vực phù hợp với kết quả nghiên cứu của người đăng ký, có trang tin điện tử để đưa tin, giới thiệu do do các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực tổ chức.
 • Thư mời trình bày báo cáo khoa học (dưới dạng oral presentation) tại hội nghị, hội thảo.
 • Báo cáo khoa học (dưới dạng oral presentation) sẽ trình bày tại hội nghị, hội thảo.

 

YÊU CẦU KẾT QUẢ

Đối với loại 1

Đối với loại 2

 • 01 báo cáo kết quả thực hiện (≥ 10 trang A4);
 • Báo cáo kết quả tại cuộc thi « Sáng tạo KHCN Sinh viên ĐHKHCNHN 2018» (Dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2018: thông tin cuộc thi sẽ được thông báo sau).
 • Báo cáo được chấp nhận trình bày (dưới dạng oral presentation) tại hội nghị, hội thảo khoa học trong nước/quốc tế do các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực tổ chức.

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VÀ THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ

- Hồ sơ được viết bằng tiếng Anh, font chữ Time News Romans, cỡ chữ 12, đánh số trang/tổng số trang;

- Hồ sơ đăng ký (bản cứng và bản mềm - định dang file pdf) bao gồm:

Đối với loại 1

Đối với loại 2

Hồ sơ đề xuất

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ

 • Đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của Trưởng khoa theo Mẫu S-01P;
 • Lý lịch khoa học của người nộp đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu S-02P;
 • Dự toán kinh phí đề nghị Trường ĐHKHCNHN hỗ trợ, trong đó nêu rõ các khoản chi phí được BTC hội nghị/ hội thảo hoặc các tổ chức khác cam kết tài trợ (nếu có) theo Mẫu S-03P.
(Vui lòng liên hệ trực tiếp với DRITT
để lấy Biểu mẫu)
Thời hạn nộp hồ sơ
 • Đăng ký nộp hồ sơ trước ngày 01/3/2018 (theo link google form).
 • Hạn cuối nộp hồ sơ (bản đầy đủ) trước 17h00’, ngày 22/3/2018 (bản cứng & bản mềm).
 • Hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải được gửi đến Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ chậm nhất hai (02) tháng trước ngày khai mạc hội nghị/hội thảo.

Nơi nhận hồ sơ 

Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT)

Trường ĐHKHCNHN,

Phòng 816, Tầng 8, Tòa nhà Đào tạo và Dịch vụ

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ : Cô Lê Tuyết Trinh

Tel.: (+ 84-24) 37.91.85.20 / Email: le-tuyet.trinh@usth.edu.vn

 

Lưu ý :        - Các hồ sơ nộp sau thời hạn qui định sẽ không được chấp thuận;

- Thời gian xét duyệt và thông báo kết quả : 

+ Loại 1: Trước ngày 31/3/2018;

+ Loại 2: Sau 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

TL. Hiệu trưởng

Trưởng Ban Nghiên cứu, Đổi mới và

Chuyển giao Công nghệ


Radjesvarane Alexandre

(Đã ký)
 

Chia sẻ: