Văn bản pháp lý


CÁC VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG ĐHKHCNHN

TT

Số hiệu

Tên tài liệu

Ngày ban hành

1 746/QĐ-ĐHKHCN QĐ về việc ban hành Quy định về quản lý và triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (áp dụng đối với đề tài được phê duyệt từ ngày 31/12/2020) 31/12/2020
2 153/QĐ-ĐHKHCN QĐ về việc ban hành Quy định về quản lý và triển khai thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (áp dụng đối với đề tài được phê duyệt từ ngày 26/3/2019) 26/3/2019

3

84/QĐ-ĐHKHCN

QĐ về việc ban hành Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (áp dụng đối với đề tài được phê duyệt trước ngày 26/3/2019)

27/3/2018

4

278/QĐ-ĐHKHCN

QĐ về việc đề tên, địa chỉ Trường ĐHKHCNHN trong các công bố khoa học và các sản phẩm KHCN khác…

14/9/2016

 

CÁC VĂN BẢN CỦA VIỆN HÀN LÂM KHCNVN

TT

Số hiệu

Tên tài liệu

Ngày ban hành

1 2408/QĐ-VHL QĐ ban hành Quy định về Quản lý các Dự án Sản xuất - Thử nghiệm cấp VAST 26/12/2018
2 2366/QĐ-VHL QĐ ban hành Quy định về Quản lý các Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp VAST 21/12/2018
3 1970/QĐ-VHL QĐ ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp VAST 08/11/2018
4 1786/QĐ-VHL QĐ ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN độc lập cấp VAST 10/10/2018
5 1779/QĐ-VHL QĐ ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do VASTđược ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu 08/10/2018
6 1777/QĐ-VHL QĐ ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN độc lập cấp VAST dành cho cán bộ KH trẻ 08/10/2018
7 1548/QĐ-VHL QĐ ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên cấp VAST 28/8/2018
8

2230/QĐ-VHL

QĐ Ban hành Quy định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ HTQT về KHCN cấp VAST

24/10/2017

9

1256/QĐ-VHL

QĐ ban hành Quy định về quản lý mã số đề tài của VAST

13/7/2017

10

929/QĐ-VHL

QĐ xử lý chậm tiến độ, không hoàn thành nhiệm vụ KHCN tại VAST

06/6/2017

 

CÁC VĂN BẢN KHÁC

TT

Số hiệu

Tên tài liệu

Ngày ban hành

1

08/2012/QH13

  Luật Giáo dục Đại học

18/6/2012

2

70/2014/QĐ-TTg

QĐ Ban hành Điều lệ trường đại học

10/12/2014

3

55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

TTLT hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN

22/4/2015

 


Chia sẻ: