USTH và NIHE ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác học thuật và khoa học và quan hệ đối tác


Hai đối tác cũng sẽ nhắm đến việc tạo ra một phòng thí nghiệm nghiên cứu chung và USTH sẽ chỉ định các nhà nghiên cứu trẻ, bao gồm cả sinh viên tốt nghiệp tiến sĩ trở về từ Pháp sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, Tiến sĩ và Thạc sĩ sinh viên của họ đến phòng thí nghiệm nghiên cứu chung này.

USTH sẽ hỗ trợ NIHE bằng cách cung cấp đào tạo cho các cán bộ của Viện VSDTTƯ trong các lĩnh vực có liên quan. Trong khi đó NIHE cung cấp đồng giám sát của sinh viên đại học và sau đại học (thực tập, nghiên cứu sinh) nếu học sinh được chấp nhận của người đứng đầu các phòng thí nghiệm của Viện VSDTTƯ để làm việc về đề tài nghiên cứu liên quan. NIHE tổ chức sinh viên USTH trong phòng thí nghiệm của mình và cung cấp cho họ truy cập vào cơ sở vật chất cần thiết cho sự phát triển của các dự án nghiên cứu của họ.

NIHE và USTH giảng viên và nhà nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển và thực hiện các dự án chung, bao gồm cả / dự án quốc tế của quốc gia trong các 
lĩnh vực khoa học có liên quan của hợp tác. NIHE và USTH hỗ trợ và / hoặc giảng dạy phần và cơ sở nghiên cứu (phòng thí nghiệm, trang thiết bị máy tính, vv) cho các dự án chung.

Các nội dung khác nêu trong Biên bản ghi nhớ bao gồm: NIHE và USTH tổ chức hội thảo, hội nghị trong các lĩnh vực khoa học có liên quan của hợp tác; cả NIHE và USTH đảng phái được đề cập trong các ấn phẩm liên quan đến công tác nghiên cứu chung, hoặc khi USTH master / PhD sinh viên / nghiên cứu viên và nhân viên của Viện VSDTTƯ là tham gia ...

Thời hạn hợp tác của Biên bản ghi nhớ này là hai năm, kể từ ngày ký.

Trong một phát triển tương tự, 5 năm MoU cũng đã được ký kết giữa USTH và Trung tâm Quốc tế Vật liệu Nanoarchitectonics (MANA) tại Viện Quốc gia về Khoa học Vật liệu (NIMS), Tsukuba, Nhật Bản, trước đó vào tháng Chín năm 2015, để: tăng cường và thúc đẩy trao đổi thể chế của các giảng viên và các nhà nghiên cứu; trao đổi thông tin khoa học và kỹ thuật; tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội nghị, hội thảo; đề xuất các cơ hội đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ; và khuyến khích các hoạt động nghiên cứu chung. /.


Chia sẻ: