Quy trình & hướng dẫn


Để hoàn thành chương trình đại học, sinh viên cần trải qua kì thực tập đề tài tốt nghiệp. Sinh viên có thể lựa chọn thực tập trong nước hoặc nước ngoài. Thời gian thực tập có thể kéo dài từ 3 tháng đến 6 tháng.    
Điều kiện đi thực tập ở nước ngoài
Sinh viên đi thực tập ở nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có đề tài thực tập phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo và được Lãnh đạo khoa chấp thuận;
b) Đã hoàn thành nghĩa vụ học phí và các khoản phí khác;
c) Không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tính đến thời điểm đăng ký thực tập.

Quy trình, thủ tục đi thực tập ở nước ngoài
Sinh viên đáp ứng các điều kiện đi thực tập ở nước ngoài thực hiện các bước sau:

Bước 1: Sinh viên nộp đơn xin đi thực tập cho Lãnh đạo khoa (Mẫu 1).
Bước 2: Lãnh đạo khoa xử lý đơn của sinh viên, xem xét các điều kiện đi thực tập và chuẩn bị dự thảo thỏa thuận thực tập/trao đổi học tập (Mẫu 3), làm Tờ trình Ban Giám hiệu (BGH) phê duyệt về nguyên tắc (Mẫu 4).
Dự thảo thỏa thuận thực tập có thể được bổ sung, sửa đổi theo đề nghị hợp lý của bên nước ngoài ký kết và phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam.
Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, BGH cho ý kiến (chấp thuận, không chấp thuận, đề nghị bổ sung, sửa đổi) và chuyển Bộ phận Hợp tác quốc tế (HTQT) xử lý các công việc tiếp theo.
Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ phận HTQT có trách nhiệm:
a) Căn cứ ý kiến của BGH tại Tờ trình của khoa, soạn thảo quyết định cử sinh viên đi thực tập ở nước ngoài, trình BGH ký ban hành (Mẫu 5).
b) Trình BGH ký thỏa thuận thực tập theo quy trình được thống nhất giữa hai Bên.
Chú ý: sinh viên nhận QĐ cử đi thực tập tại phòng HTQT 
Quyền và trách nhiệm của sinh viên
1. Quyền lợi của sinh viên
a) Được khoa cử tư vấn, hỗ trợ tìm địa điểm thực tập/trao đổi học tập ở nước ngoài, hướng dẫn và hỗ trợ hoàn thành các thủ tục xin đi thực tập/trao đổi học tập ở nước ngoài;
b) Được nhận học bổng, kinh phí tài trợ từ các cá nhân, tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật và của Trường ĐHKHCNHN khi đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn của chương trình học bổng, tài trợ;
c) Được đánh giá, công nhận, miễn các môn học tương đương;
d) Được bảo hộ công dân theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

2. Trách nhiệm của sinh viên
a) Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật và phong tục, tập quán của nước sở tại; thực hiện nội quy, quy chế của cơ sở tiếp nhận nước ngoài; giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị với các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư nước sở tại;
b) Tuân thủ các quy định liên quan trong Quy chế đào tạo của Trường ĐHKHCNHN;
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi đến nơi thực tập, sinh viên báo cáo khoa cử đi thực tập về việc đã được tiếp nhận vào cơ sở thực tập/trao đổi học tập (Mẫu 6);
d) Thực hiện đúng nội dung Quyết định của Hiệu trưởng về việc cử sinh viên đi thực tập ở nước ngoài và thỏa thuận thực tập đã được ký kết;
đ) Kịp thời cập nhật thông tin cho Khoa cử về điều kiện thực tập, những khó khăn mà sinh viên gặp phải để Khoa kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc trình BGH phê duyệt phương án xử lý;
e) Chịu trách nhiệm cá nhân khi đi thực tập ở nước ngoài khi không có quyết định của Trường ĐHKHCNHN;
g) Thực hiện thủ tục đăng ký công dân với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài.

Biểu mẫu hồ sơ thực tập nước ngoài
Tiếp nhận học viên, sinh viên về Trường
1. Trong thời hạn tối đa là 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thực tập, sinh viên nộp cho khoa cử:
a) Báo cáo kết thúc thực tập có xác nhận của người hướng dẫn thực tập và cơ sở tiếp nhận thực tập đối với trường hợp đi thực tập (Mẫu 7);
b) Bản chụp hộ chiếu trang có ảnh và trang đóng dấu thị thực xuất, nhập cảnh.
2. Trường hợp không hoàn thành chương trình thực tập, sinh viên cần nộp giấy tờ nêu rõ lý do không hoàn thành.
3. Sau khi xem xét, đánh giá hồ sơ của sinh viên, khoa cử sinh viên đi thực tập ở nước ngoài tổng hợp danh sách theo đợt, chuyển Bộ phận HTQT theo dõi, đánh giá, báo cáo BGH tình hình sinh viên đi thực tậpở nước ngoài.
4. Sinh viên vi phạm pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước sở tại, vi phạm các quy định của cơ sở tiếp nhận thực tập thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành của pháp luật và quy định của Trường ĐHKHCNHN.

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin VISA thực tập
Các biểu mẫu khác 

Chia sẻ: