Biểu mẫu


Biên bản ghi nhớ và thỏa thuận
 Mẫu Biên bản ghi nhớ (USTH - MOU - template)
  Mẫu Thỏa thuận trao đổi học giả và sinh viên (USTH - exchange agreement - template)
Đoàn ra
  • Sinh viên đi trao đổi 

 Quyết định cho phép sinh viên đi trao đổi 
  • Sinh viên đi thực tập nước ngoài  
  • Cán bộ đi công tác nước ngoài 


Đoàn vào
  • Sinh viên đến thực tập

  • Sinh viên đến trao đổi

  • VISA cho sinh viên đến 

 Mẫu khai thông tin VISA 
 Mẫu xác nhận thời gian học tập 

Một số biểu mẫu chung khác: 

Chia sẻ: