Các chương trình học bổng

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về cấp Học bổng và Hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

————————–

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

– Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHKHCNHN;

– Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

– Căn cứ Nghị định số 74/ 74/2013/NĐ-CP, ngày 15 /7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;

– Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong trường chuyên, năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

– Xét Tờ trình ngày 31/7/2015 của Trưởng Bộ phận Công tác sinh viên về quy định về xét, cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên và học viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;

– Theo đề nghị của Phụ trách Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về việc xét, cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. (Văn bản đính kèm).

Điều 2. Quy định về việc xét và cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được áp dụng từ năm học 2015-2016.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Trường, Trưởng bộ phận Phụ trách Công tác Sinh viên, Phụ trách Đào tạo, Bộ phận Kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

…………………………..

QUY ĐỊNH

Về xét, cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 146 /QĐ-ĐHKHCN ngày 25/08/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội)

 

Xem chi tiết tại đây: QuydinhHocbong.2015

Chia sẻ: