Giới Thiệu


TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH 

Các chương trình Thạc sĩ 2 năm bao gồm 4 học kỳ, kỳ1 và kỳ 2 trong năm đầu tiên (M1); kỳ 3 và kỳ 4 trong năm thứ hai (M2). Các khóa học được tổ chức bằng tiếng Anh bởi một đội ngũ các giáo sư người Pháp và người Việt. 

Tháng 6/2016, sáu chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ của Trường gồm Công nghệ Sinh học Nông Y Dược; Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano; Nước - Môi trường - Hải dương học; Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Vũ trụ; và Năng lượng, đã được Hội đồng cao cấp về đánh giá nghiên cứu và giảng dạy đại học của Pháp (HCERES) tái thẩm định (lần thứ nhất đã được thực hiện từ năm 2010) và công nhận “Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục”.  Sinh viên theo học 6 ngành trên khi tốt nghiệp sẽ được cấp 2 bằng, một của USTH và một do một trường Đại học phía Pháp nằm trong Liên minh đào tạo USTH. 

Riêng  Chương trình đào tạo thạc sĩ về Khoa học Tài chính tính toán định lượng của USTH được thiết kế và hỗ trợ bởi Viện John Von Neumann (JVN) – Đại học Quốc gia TpHCM. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp 1 bằng của USTH. 

Sinh viên được học tập trong môi trường quốc tế đa văn hóa, với nhiều cơ hội thực hành trong các phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế và thực tập tại nước ngoài.
 

GHI DANH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI PHÁP 

Mỗi sinh viên khi theo học một trong 6 ngành đào tạo phía trên của USTH sẽ được ghi danh tại một trường đối tác của Liên minh đồng công nhận và cấp bằng trình độ Thạc sĩ tương đương. Hồ sơ sinh viên được ghi lại trong hệ thống thông tin của Trường bên Pháp và họ được coi như là một sinh viên đầy đủ của Trường bên Pháp.
 

CẤP BẰNG 

Sinh viên tốt nghiệp được cấp hai bằng, của USTH và một trường Đại học phía Pháp nằm trong Liên minh đào tạo USTH 

 • Bằng Thạc sĩ phía Pháp cấp sẽ ghi rõ chuyên ngành tốt nghiệp. Bằng do Hiệu trưởng/Giám đốc bên Trường phía Pháp nơi các sinh viên đăng ký ghi danh ký tên, đóng dấu.
 • Bằng phía Việt Nam do USTH cấp, theo quy định chung đối với việc công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ tại Việt Nam.
   

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG CẤP BẰNG VỚI USTH 

Thạc sĩ Nước-Môi trường-Hải dương học

 • Trường Đại học La Rochelle
 • Trường Đại học Limoges
 • Trường Đại học Duyên hải
 • Trường Đại học Montpellier
 • Trường Đại học Poitiers
 • Trường Đại học Toulon
 • Trường Đại học Toulouse Paul Sabatier
 • Học viện bách khoa quốc gia Toulouse
 • Trường Quốc gia về nước và Môi trường Strasbourg (ENGEES Strasbourg)
 • Viện quốc gia về khoa học ứng dụng Toulouse (INSA Toulouse)

Thạc sĩ Công nghệ Thông tin và Truyền thông

 • Trường Đại học Aix-Marseille
 • Trường Đại học Brest
 • Trường Đại học La Rochelle
 • Trường Đại học Limoges
 • Trường Đại học Lorraine
 • Trường Đại học Montpellier
 • Trường Đại học  Paris 13
 • Trường Đại học Poitiers
 • Trường Đại học Avignon
 • Viện Bách khoa Quốc gia Toulouse

Thạc sĩ Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano

 • Trường Đại học Le Mans
 • Trường Đại học Paris 7
 • Trường Đại học Reims

Thạc sĩ Công nghệ Sinh học Nông, Y, Dược

 • Trường Đại học Aix-Marseille
 • Trường Đại học Lyon 1
 • Trường Đại học Montpellier

Thạc sĩ Vũ trụ

 • Trường Đại học Montpellier
 • Trường Đại học Paris 7
 • Trường Đại học Paris 12
 • Đài thiên văn Paris

Thạc sĩ Năng lượng

 • Trường Đại học Paul-Sabatier
 • Trường Đại học INP Toulouse
 • Trường Đại học Poitiers
 • Trường Đại học ENS Cachan
 • Trường Đại học Tours
 • Trường Đại học Le Havre
 • Trường Đại học  Côte d’Opale
 • Trường Đại học mỏ Albi-Carmaux


07 NGÀNH ĐÀO TẠO 
 

STT Các lĩnh vực đào tạo Các chuyên ngành ngành đào tạo
1   
Thạc sĩ ngành Khoa học Vật liệu tiên tiến và  Công nghệ Nano
 
Khoa học vật liệu, linh kiện và công nghệ Nano
Khoa học vật liệu và hóa học nano
2  Thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học
  nông y  dược
 
Phát triển thuôc
 
 
 Y sinh
 
 
 Công nghệ sinh học thực vật
 
 Thạc sĩ ngành Nước- Môi trường-
 Hải dương học
 
 Cấp nước và xử lý nước thải
 
 Chất lượng môi trường nước và Nước tự nhiên
 
 
 Thủy văn và Hải dương học
 
 4  Thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin
  và truyền  thông

 Truyền thông Đa phương tiện
 
 
 Hệ thống nhúng 
 
 
 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định môi  trường  
 
5  
  Thạc sĩ ngành Vũ trụ 
 

 Khoa học vũ trụ
 

 Công nghệ vệ tinh
 
6  
  Thạc sĩ ngành Năng lượng
 
 Điện xanh
 

 Năng lượng sinh học
 
7  
  Thạc sĩ ngành Toán tài chính định lượng 
 
 
 

 


Chia sẻ: