Liên hệ


- Về chương trình đào tạo: 
 Khoa Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ nano 
 Tel.: (+84-24) 32 12 11 62
 Email: amsn_dept@usth.edu.vn
 Địa chỉ: Phòng 304, tầng 3, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

- Về tuyển sinh: 
Phòng Quản lý Đào tạo 
Tel: (+84-24) 3791 7748
Hotline:  +84-8 88 55 77 48 / +84-9 14 80 60 06 
Email: admission@usth.edu.vn 
Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Nút đăng ký tư vấn

                                                 

 


Chia sẻ: