Chương trình đào tạo


Chương trình giảng dạy năm đầu tiên bao gồm các khóa học đại cương cho hai chuyên ngành Vật lý Nano và Hóa học Nano (bao gồm cả chuyên ngành kỹ thuật vật liệu sắp được đưa vào). Các khóa học được tổ chức thành ba khối cụ thể là khoa học quản lý, nền tảng của vật liệu, và các đặc tính của vật liệu và đánh giá. Các khóa học chuyên sâu về xu hướng hiện tại trong nghiên cứu và phát triển của khoa học nano và công nghệ nano được thiết kế riêng cho các chuyên ngành vào năm thứ hai của chương trình (vui lòng tham khảo chương trình đính kèm để biết thêm thông tin chi tiết về Giáo sư, giáo trình vv).
 
nano
Chương trình học Thạc sỹ năm thứ 1 :
Khoa học quản lý
Nền tảng của vật liệu
Đặc tính của vật liệu và đánh giá

Chương trình học Thạc sỹ năm thứ 2 :
Chuyên ngành Vật lý Nano
Chuyên ngành hóa học Nano
Chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu (với các ứng dụng công nghiệp) 

Chia sẻ: