Năm đại cương (Năm học thứ nhất)


GIỚI THIỆU

Bằng việc áp dụng một chương trình học tiên tiến, Năm đại cương tại USTH trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết nhất để thích ứng với mọi mô hình đại học. Ở năm học này, sinh viên sẽ được học các môn Khoa học (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Tin học và Toán học), các khóa học về Khoa học Quản lý và tiếng Anh nhằm phát triển toàn diện các kỹ năng và năng lực chuyên môn trong môi trường nghiên cứu cũng như trong môi trường kinh doanh hiện nay. Với lượng kiến thức phong phú ở năm đại cương.  sinh viên sẽ tự tin theo đuổi bất cứ ngành đào tạo nào của trường trong các năm học tiếp theo. USTH không chỉ cung cấp những kiến thức nền tảng và các kỹ năng mềm, mà còn giúp sinh viên nâng cao khả năng đổi mới, sáng tạo, đảm bảo tính cạnh tranh của sinh viên trên thị trường lao động Việt Nam và quốc tế.
 

CHƯƠNG TRÌNH


Chương trình học của Năm Đại Cương bao gồm 4 phần:
  1. Tiếng Anh (8 Tín chỉ)
  2. Khoa học quản lý (2 Tín chỉ)
  3. Các môn Khoa học cơ bản (38 Tín chỉ)
  4. Các môn Khoa học định hướng (12 tín chỉ)
Các môn học chung: Bắt buộc cho sinh viên tất cả các chuyên ngành

 

Học phần

Môn học

Tín chỉ

Tiếng Anh

Tiếng Anh

8

KH quản lý

Khoa học quản lý

2

Tin học

Lập trình cơ bản

4

Tin học cơ sở

3

Toán

Đại số tuyến tính

4

Giải tích I

4

Vật lý

Vật lý đại cương I

4

Vật lý đại cương II

4

Sinh học

Sinh học tế bào

4

Di truyền học

3

Hóa học

Hóa học đại cương I

4

Hóa học đại cương II

4

TOTAL

 

48

Các môn Khoa học định hướng: Sinh viên lựa chọn 12 tín chỉ tương ứng với chuyên ngành đã đăng ký.

Học phần

Môn học

Tín chỉ

Tin học

Nhập môn giải thuật

3

Cấu trúc máy tính

3

Toán

Giải tích II

3

Toán rời rạc

3

Vật lý

Điện từ trường

4

Thực hành Vật lý

2

Sinh học

Hóa sinh

3

Vi sinh đại cương

3

Hóa học

Hóa học hữu cơ

4

Thực hành Hóa học

2

Nhấn chọn vào đây để xem chương trình học đầy đủ tương ứng với mỗi chuyên ngành.
 

HỖ TRỢ


Các công cụ hỗ trợ sinh viên có thể truy cập theo các đường dẫn dưới đây:

 
Nút đăng ký tư vấn

LIÊN HỆ
 

- Về chương trình đào tạo: 
  Khoa Đào tạo Đại cương
  Tel:  (+84-24) 37 91 85 16
  Email: ged_dept@usth.edu.vn
  Địa chỉ: Phòng 301, tầng 3, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

- Về tuyển sinh 
  Phòng Quản lý Đào tạo 
  Tel: (+84-24) 3791 7748 
  Hotline:  +84-8 88 55 77 48 / +84-9 14 80 60 06
  Email: admission@usth.edu.vn 
  Địa chỉ: Phòng 102, tầng 1, tòa nhà A21, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội   
 
 


Chia sẻ: