Ba Công Khai

Thực hiên Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội thực hiện quy chế công khai năm học 2016-2017 theo các bảng biểu gồm:
1. Biểu 20- Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017, gồm 8 chuyên ngành trường đang đào tạo
2. Biểu 21 – Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm hoc 2016-2017
3. Biểu 22- Thông báo công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo duc đại học năm học 2016-2017
4. Biểu 23- Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017
5. Biểu Tổng hợp

Xem tại đây

Chia sẻ: