Ba Công Khai

Thực hiện quy chế ba công khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) báo cáo ba công khai như sau:

Năm học 2016-2017:

1. Biểu 20- Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017, gồm 8 chuyên ngành trường đang đào tạo

2. Biểu 21 – Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm hoc 2016-2017

3. Biểu 22- Thông báo công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo duc đại học năm học 2016-2017

4. Biểu 23- Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục đại học năm học 2016-2017

5. Biểu Tổng hợp

Xem tại đây

Năm học 2017-2018:
Năm 2018-2019:

  • Công văn số 22/ĐHKHCN, ngày 16/01/2019 về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; 
  • Công văn số 100/ĐHKHCN ngày 18/03/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2018 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 trình độ TS, ThS, ĐH, CĐSP, TCSP;
  • Công văn số 101/ĐHKHCN ngày 18/03/2019 về việc rà soát, cung cấp và công bố thông tin tuyển sinh ĐH hệ chính quy, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2019;
  • Công văn số 223/CV-ĐHKHCN ngày 14/06/2019 về việc rà soát điều kiện đảm bảo chất lượng xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học hệ chính quy, CĐSP, TCSP hệ chính quy năm 2019;
  • Công văn số 243/CV-ĐHKHCN ngày 02/07/2019 về báo cáo giáo dục đại học;
Chia sẻ: