Thông báo tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019THÔNG BÁO
Tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019

 

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học hướng tới chuẩn mực quốc tế, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) xin thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2019 cụ thể như sau:


1. Phạm vi :
a. Các lĩnh vực nghiên cứu chính đang được phát triển tại Trường ĐHKHCNHN:
 • CÔNG NGHỆ SINH HỌC: Ứng dụng trong nông học, y học, chế biến thực phẩm, …;
 • CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Kiến trúc, xử lý, mô phỏng, mô hình; liên kết với các chủ đề công nghệ sinh học, môi trường và năng lượng, …;
 • MÔI TRƯỜNG: Hải dương học, thủy văn, xử lý nước, quản lý tài nguyên (đất, nước, khoáng sản…);
 • NĂNG LƯỢNG: Năng lượng xanh, sinh khối, lưới điện thông minh;
 • VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO: Năng lượng, môi trường, chăm sóc sức khỏe;
 • KHOA HỌC VŨ TRỤ: Viễn thám và mô phỏng trái đất, Công nghệ vệ tinh, Vật lý thiên văn.
b. Các đề xuất liên ngành cũng sẽ được xem xét và đánh giá

2. Loại hình:
 • Nghiên cứu cơ bản;
 • Ứng dụng;
 • Triển khai.
3. Đối tượng: Giảng viên/nghiên cứu viên cơ hữu của Trường ĐHKHCNHN.

4. Thời gian triển khai đề tài:
 • Đề tài KHCN loại 1:  02 năm;
 • Đề tài KHCN loại 2:  01 năm.
5. Kinh phí dự kiến:
 • Đề tài KHCN loại 1:         Từ 200 triệu đến 500 triệu đồng;
 • Đề tài KHCN loại 2:         Từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.
6. Yêu cầu, tiêu chí chung đối với đề tài KHCN:
 • Đề tài đảm bảo tính khả thi; tính thiết thực nhằm giải quyết vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cụ thể;
 • Để tài đáp ứng tính hiệu quả: Có hỗ trợ đào tạo sau đại học; Kết quả nghiên cứu có giá trị KHCN cao, có khả năng ứng dụng thực tế đáp ứng mục tiêu phát triển và hiệu quả kinh tế-xã hội Việt Nam;
 • Đề tài có sự tham gia/tư vấn/cố vấn của các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ cao trong nước và/hoặc quốc tế, trong Trường và/hoặc ngoài Trường;
 • Ưu tiên các đề tài có sản phẩm liên kết chặt chẽ với đời sống xã hội, tạo ra các sản phẩm công nghệ mới, các đề tài liên ngành, kết hợp nhóm, có khả năng chuyển giao công nghệ;
 • Ưu tiên các đề tài có khả năng tiếp tục thực hiện ở cấp cao hơn như NAFOSTED, VAST,…;
 • Ưu tiên các đề tài có cam kết kết quả đầu ra vượt mức qui định;


7. Yêu cầu đối với chủ nhiệm đề tài:

- Đề tài KHCN loại 1:
 • Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài/dự án các cấp như: NAFOSTED, VAST, cấp Bộ, cấp Quốc gia;
 • Đang ký hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động xác định thời hạn 02 năm hoặc hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại thời điểm tuyển chọn.
- Đề tài KHCN loại 2:
 • Chưa từng là chủ nhiệm đề tài cơ sở, đề tài NAFOSTED, đề tài cấp VAST hoặc tương đương;
 • Đang ký hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động xác định thời hạn 02 năm tại thời điểm tuyển chọn.


8. Yêu cầu về kết quả đối với đề tài:

8.1. Đề tài KHCN loại 1: Định mức kinh phí cấp triển khai đề tài sẽ được phê duyệt dựa trên cam kết về số lượng và chất lượng của kết quả đầu ra của đề tài:

- Loại hình nghiên cứu cơ bản: Cam kết công bố ít nhất 01 bài báo thuộc danh mục ISI (*): Là tác giả chính của bài báo (đứng tên đầu hoặc tác giả liên hệ) có đề tên Trường ĐHKHCNHN;

- Loại hình ứng dụng, triển khai: Cam kết đầu ra là một sản phẩm công nghệ đáp ứng tối thiểu một trong số các kết quả sau:

 • Bằng sáng chế (patent);
 • Giải pháp công nghệ được xác nhận bởi một hội đồng hoặc tổ chức có uy tín;
 • Các kết quả liên quan đến bảo hộ pháp lý/bảo hộ trí tuệ (mô hình sử dụng, thiết kế công nghiệp);
 • Kết quả liên quan đến kĩ thuật được thừa nhận (sản xuất thử nghiệm, vật mẫu).

 8.2. Đề tài KHCN loại 2: Cam kết công bố ít nhất 01 bài báo trên tạp chí quốc gia thuộc danh mục VAST1 hoặc VAST2 (**) hoặc tạp chí quốc tế hoặc trên các proceedings quốc tế không thuộc danh sách SCI, SCI-E nhưng có mã số ISSN, ISBN (***).

 

(*) Danh mục Tạp chí ISI có uy tín, Tạp chí quốc tế có uy tín tham khảo tại http://mjl.clarivate.com

(**) Danh mục  tạp chí VAST1 (03 tạp chí) gồm:  (1) Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology; (2) Vietnam Journal of Mathematics; (3) Acta Mathematica Vietnamica.
                 (hoặc) VAST2 (09 tạp chí) gồm:  (1) Communications in Physics; (2) Vietnam Journal of Mechanics; (3) Tạp chí Tin học và điều khiển học – Journal of Computer Science and Cybernetics; (4) Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology; (5) Tạp chí Hóa học – Journal of Chemistry; (6) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển – Journal of Marine Science and Technology; (7) Tạp chí Công nghệ sinh học – Journal of Biotechnology; (8) Tạp chí Các khoa học về Trái đất – Vietnam Journal of Earth Sciences; (9) Tạp chí Sinh học – Journal of Biology.

(***) Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật tham khảo tại http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/73QD-HDQL-NAFOSTED-33

 

9.  Hồ sơ đề xuất và thời hạn nộp hồ sơ:

- Đề xuất đề tài (Mẫu A0):         Trước 12h00, ngày 25/12/2018
- Hồ sơ thuyết minh đề tài:        Trước 12h00, ngày 12/02/2019


Lưu ý:

1. Hồ sơ được viết bằng tiếng Anh, font chữ Time News Romans, cỡ chữ 12, đánh số trang/tổng số trang.

2. Hồ sơ thuyết minh đề tài bao gồm:

+ Bìa thuyết minh (Mẫu A1);
+ Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu A2);
+ Lý lịch khoa học bằng tiếng Anh (Mẫu A3) của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu có đầy đủ chữ ký tươi, kèm giấy xác nhận của đơn vị quản lý bằng tiếng Việt (Mẫu A4) (trừ trường hợp thành viên thuộc Trường ĐHKHCNHN quản lý);
+ Dự toán kinh phí (Mẫu N°05).

3. Đề nghị nộp 01 bản cứng theo định dạng đã được quy định và bản mềm dạng PDF (với đầy đủ các chữ ký cần thiết) cho Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ.

4. Các hồ sơ nộp sau thời hạn qui định sẽ không được chấp thuận.


Để biết thêm thông tin và được hỗ trợ, đề nghị liên hệ:

Văn phòng Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ
Phòng 816, Tòa nhà A21, Số 18 Hoàng Quốc Việt
Điện thoại: (+ 84-24) 37.91.85.20.
Email: dritt@usth.edu.vn

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018
TL. Hiệu trưởng
KT. Trưởng Ban
Phó Ban Nghiên cứu, Đổi mới
và Chuyển giao Công nghệ
Lê Tuyết Trinh

(Đã ký)


Chia sẻ: