Thông báo Kết quả xét chọn đề xuất Chương trình “USTH-20” năm 2018


THÔNG BÁO


Kết quả xét chọn đề xuất ý tưởng sáng tạo và đổi mới

Chương trình “USTH-20” - 2018

 

Căn cứ kết luận của các Hội đồng xét duyệt đề xuất ý tưởng sáng tạo và đổi mới của sinh viên, Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ (DRITT) thông báo kết quả xét chọn các đề xuất như sau:

 

Tổng số đề xuất được lựa chọn: 06 đề xuất, gồm:

  • Lĩnh vực NANO: 02 đề xuất;
  • Lĩnh vực WEO: 01 đề xuất;
  • Lĩnh vực ICT: 01 đề xuất;
  • Lĩnh vực FST: 02 đề xuất.

(Danh sách đề xuất được lựa chọn).

 

Đề nghị các nhóm trưởng có tên trong danh sách hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất ý tưởng sáng tạo và đổi mới và gửi về DRITT trước 14h00 ngày 16 tháng 4 năm 2018 theo yêu cầu dưới đây:

 

1. Bản mềm (dưới dạng pdf) đề xuất chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của Hội đồng trong đó đánh dấu (nền vàng) các nội dung đã chỉnh sửa;
2. 02 bản cứng (đóng quyển) thuyết minh đề xuất đã chỉnh sửa;
3. Bản giải trình ngắn gọn (theo mẫu, bản cứng và bản mềm) về các nội dung đã chỉnh sửa hoặc đề nghị giữ nguyên so với yêu cầu kèm theo thuyết minh đề xuất, có xác nhận của Trưởng Khoa.

 

 Hồ sơ hoàn chỉnh là căn cứ để theo dõi và quản lý quá trình triển khai và kết quả thực hiện các ý tưởng sáng tạo.

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

Trưởng Ban Nghiên cứu, Đổi mới và

Chuyển giao Công nghệ

 

 

 

Radjesvarane Alexandre
(Đã ký)

Chia sẻ: