Bảng quy đổi điểm giữa các bài thi tiếng Anh quốc tế được USTH công nhận


Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) thông báo về quy đổi điểm giữa các bài thi tiếng Anh quốc tế được nhà trường công nhận cụ thể trong bảng dưới đây:

BẢNG QUY ĐỔI ĐIỂM GIỮA CÁC BÀI THI TIẾNG ANH QUỐC TẾ ĐƯỢC CÔNG NHẬN TẠI USTH

IELTS Band

(Academic Module)

TOEFL iBT Score

9

118-120

8.5

115-117

8

110-114

7.5

102-109

7

94-101

6.5

79-93

6

60-78

5.5

46-59

5

35-45

4.5

32-34

0-4

0-31


Chia sẻ: