Forms & templates


 

MOU and agreements 
 Mẫu Biên bản ghi nhớ (USTH - MOU - template)
  Mẫu Thỏa thuận trao đổi học giả và sinh viên (USTH - exchange agreement - template)
Outgoing
  • Outgoing exchange students 

 Đơn xin đi trao đổi (USTH Outgoing exchange application form) 
 Quyết định cho phép sinh viên đi trao đổi (USTH Decision for outgoing exchange student) 
  • Abroab internship

 Internship agreement  Quyết định cho phép sinh viên đi thực tập nước ngoài (Acceptance letter for abroad internship - Vietnamese version) 
 USTH Acceptance letter for Abroad Internship (English version) 
  • Outgoing delegations 

 Quy định đi công tác nước ngoài (Regulations for oversea mission)
 Quyết định cử cán bộ đi nước ngoài (tiếng Việt và tiếng Anh - Decision for assigning staff to go on oversea mission) 
Đoàn vào
  • Sinh viên đến thực tập
 Đơn xin thực tập tại USTH (USTH- incoming internship application form - English version)
  Xác nhận thực tập sinh
 Thỏa thuận thực tập (USTH internship agreement- English version)
  Quyết định tiếp nhận thực tập sinh  (USTH Acceptance letter for intern - English version) 
 Xác nhận sinh viên đến thực tập (USTH Certificate of Arrival - English version)
 Bảng đánh giá thực tập (USTH Internship Evaluation Form - English version)
  • Sinh viên đến trao đổi

  Đơn xin tham gia trao đổi tại USTH (USTH incoming exchange application)
  Thỏa thuận học tập chương trình Eramus + Mobility (Eramus + Learning agreement) 
  • VISA  

 Mẫu khai thông tin VISA 
 Mẫu xác nhận thời gian học tập 
 Mẫu gia hạn VISA (N5) 
Một số biểu mẫu chung khác: 
USTH Giấy xác nhận sinh viên (Mẫu 1.9)
USTH Student Certificate (Form 1.9) - English version