Sinh viên USTH tại Marseille: “Chúc mừng USTH tròn 5 tuổi!”

Thứ sáu - 02/10/2015 08:51

"Chúng tôi là sinh viên USTH!"

Chia sẻ: