Chương trình tuyển dụng Kiến tạo giáo viên toàn cầu (STEM)

15/07/2021

https://lh4.googleusercontent.com/cahmndJ5_AZnm0m_VxGsr5GeS_hS9lzdkxA4Q595lRByo6Y-78WN3Nt4Kgei0jydt00PXmlJecm34FTCsjzQSVQOzIuxF24GVPPBsybb8mUuxliHGNOkLGH8mlzuDpn_rIFPtSTr https://lh5.googleusercontent.com/CnzL964hEQPO_zu66lXIwLT6Ocz8tdXDBNtW5AfSQNgy7nmLT1t_KjffByO-i4VApGbNppSDqf6XHBR9h5ATJU8AWl0HhcuQcnpnRXmwAG4q1ucRJ51jo0nnUiwzwgWgVIPme1wl https://lh6.googleusercontent.com/0dW-sRufETbqpNTK7sR7j0YZDDikeNoA2FLTc6-AWgT48hoX8xybf8ETLXT4SrEz00BMTub_qhV4mSkNI8szVzJE3V3TsPylIQrUrTEVJHpJp-7kxetPL8v3XjUiOcLw_vWrjiVw

I. GII THIU CÔNG TY TREVI STEM 

Trong s chuyn mình đón đầu vi s thay đổi nhanh chóng ca cuc cách mng v công ngh 4.0 và nhu cu chuyn đổi s nhanh chóng, Công ty C phn HAYBIKE đã xây  dng và phát trin thương hiu Trevi STEM vi tm nhìn tr thành đơn v phát trin  hàng đầu v định hướng, phát trin giáo dc STEM cho tr em ti Vit Nam. D án h sinh  thái giáo dc này mong mun to ra nhng sn phm trí tu, hu ích, s dng nguyên liu  thân thin vi môi trường đến t Vit Nam, được thiết kế và phát trin t ngun nhân lc  Vit, để đem đến nhng ng dng khoa hc, công ngh vào giáo dc và cuc sng. 

Năm 2021, dưới định hướng phát trin ca HAYBIKE, Trevi STEM s tiếp tc m rng nhn din thương hiu và m rng liên kết vi các trường Mm non, Tiu hc, Trung  hc Ph thông và các trường Đại hc. Các trường hc ti Hà Ni s có s hin din các sn  phm giáo dc ca Trevi STEM. 

II. MC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH 

- Đào to nhng giáo viên tài năng, có đầy đủ phm cht và năng lc để làm vic  chuyên nghip ti môi trường sư phm quc tế trong thi đại công ngh 4.0. - Kết ni và m rng cng đồng giáo viên tài năng, cùng nhau kiến to mt thế hệ hc sinh tương lai hướng đến li sng bn vng, phát trin toàn din và có th thích ng tt trong thi đại công ngh 4.0. 

III. ĐỐI TƯỢNG TUYN DNG 

- Sinh viên t năm 3 và C nhân, theo hc đa dng các chuyên ngành (Ngoi ng,  Sư phm, Giáo dc, K thut, Khoa hc t nhiên và Khoa hc xã hi, v.v.)
- N
ăng động, nhit tình, trách nhim trong công vic 

- Sn sàng hc hi và th thách bn thân trong môi trường giáo dc chuyên nghip - Giao tiếp tt bng tiếng Anh là mt li thế 
- Đã có kinh nghim làm vic, hoc tham gia các hot động ngoi khóa - Cam kết tham gia đầy đủ giai đon đầu ca chương trình (trong tháng 5, 6, 7 năm  2021) 

IV. QUYN LI CA NG VIÊN 

- Tham gia khóa đào to min phí Nghip v sư phm t ch Kim Thùy chuyên  gia đào to k năng mm trên nn tng online

- Trc tiếp thc tp công vic trong Tri hè ca Trevi STEM năm 2021 vi mc  h tr t 9 12 triu (xét theo năng lc) 

- Cơ hi ging dy trong các tri hè và các s kin giáo dc ti nước ngoài do  Trevi STEM t chc 

- Kết ni vi nhng chuyên gia hàng đầu ca HAYBIKE nói chung cũng như  Trevi STEM nói riêng (anh Nguyn Văn Tuyn Ch tch HĐQT, chuyên gia v chiến lược kinh doanh và tài chính; cu th Trng Hoàng C đông sáng lp ca  Trevi STEM; anh Nguyn Hoàng Phương c vn chiến lược cp cao ca Tp  đoàn APEC; v.v.) 

- Phát trin nhng k năng mm để có th thích nghi vi môi trường làm vic thc  tế, nhiu th thách và yêu cu cao 

- Trau di kiến thc chuyên môn và được ng dng trong ging dy thc tế 

V. TRÁCH NHIM CA NG VIÊN 

- Tham gia mt cách tp trung, ch động và tích cc các bui đào to ca Chương  trình trong tháng 5 năm 2021 

- Cam kết hoàn thành quá trình thc tp trong Tri hè ca Trevi STEM trong tháng  6 và 7 năm 2021 

VI. QUY TRÌNH TUYN DNG 

  • Vòng 1: Sơ tuyn 

- ng viên gi CV và các chng ch (nếu có) v email vi.nh@trevistem.com - S đin thoi Hotline: 086 999 8513 

- Thi gian: t 21/04/2021 29/04/2021 

  • Vòng 2: Phng vn 

- ng viên đạt phòng sơ loi CV, s được liên h qua email đến phng vn - Thi gian: t 02/05/2021 05/05/2021 

- Địa đim: thông báo c th trong email 

  • Vòng 3: Tham gia khóa đào to và đánh giá 

- ng viên vượt qua vòng phng vn s tham d các bui tp hun đào to do các  chuyên gia ca Trevi STEM t chc 

- Thi gian: t 07/05/2021 28/05/2021 

- Thi lượng: thông báo c th trong email 

- Chi phí: Min phí 

Sau khi kết thúc quy trình tuyn dng, các ng viên tr thành Giáo sinh tp s, trc tiếp  tham gia ging dy ti Tri hè Tiếng Anh và Công Ngh ca Trevi STEM. Kết thúc tri hè,  cng đồng giáo sinh hi t thành cng đồng và nhng bn sut sc s có cơ hi tr thành  thành viên chính thc ca Công ty C phn Trevi STEM.

VIII. TRUYN THÔNG ĐƯA TIN V CÔNG TY 
https://video.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/chang-trai-lam-xe-dap-tre-ban-60-trieu-dong moi-chiec-4265919.html 

https://theleader.vn/khat-vong-cua-ong-chu-thuong-hieu-xe-dap-tai-tro-cho-doi-bong-cua doan-van-hau-1578500478705.htm

https://vtv.vn/xa-hoi/xe-dap-tre-viet-nam-xuat-ngoai-20210102021223932.htm

https://vtc.vn/ceo-nguyen-van-tuyen-xe-dap-tro-luc-dien-khung-tre-se-mo-ra-nhung-co hoi-moi-ar602990.html

https://lh6.googleusercontent.com/R-GiDIOlmYmMwcq451hCCCNHK2L-EJwQO2Tsl78zck-fokZT08fMGVGAebXSniTPLc6qGQyG_F5Js2wTv5YRb0y3PlQ8ppqZxmNtTJF7l7R2N5MaC-wppZWZjTe_5V-ZzbuX9nva https://lh5.googleusercontent.com/13dsgOzet0j2nYL_JC-1hi3lp0bHGfAnWHH5dH04UEYl6hQdftEOFIJpCV_ixTbYGN6XXgcUHtQhsb_gp_7y__r51oRiVwcUDVeYL7Vpl2MCvw4-36qW2D6Wn2UBV6N8MHBotZGA https://lh3.googleusercontent.com/bHUo-MQ_avqyxmWF31f3nZhhYSkK6CNNMDIcBDbjjQpuJIIRVKKbqUFvdbKN9GfYUguY4OSvDGyez-iTJBrbDlDc4EypvEoUSemcwZDfRR6tJQ0W85OLLUJz0EuUgE9G7hJjCH-cBạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây