Thông báo tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2018


THÔNG BÁO

Tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2018

 

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học hướng tới chuẩn mực quốc tế, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, góp phần đào tạo nguồn lực khoa học và công nghệ trình độ cao, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (ĐHKHCNHN) xin thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2018 cụ thể như sau:

1. Phạm vi :
a. Các hướng nghiên cứu chính của Trường ĐHKHCNHN:
 • CÔNG NGHỆ SINH HỌC: Nông học, dược học, y tế, thực phẩm và phi thực phẩm,...;
 • CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Kiến trúc, xử lý, mô phỏng, mô hình; liên kết với các chủ đề công nghệ sinh học, môi trường và năng lượng,...;
 • MÔI TRƯỜNG: Hải dương học, thủy văn, xử lý nước, quản lý tài nguyên (đất, nước, khoáng sản…),...;
 • NĂNG LƯỢNG: Năng lượng xanh, sinh khối, năng lượng điện,...;
 • VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÔNG NGHỆ NANO: Năng lượng, môi trường, không gian vũ trụ,...;
 • KHOA HỌC VŨ TRỤ: Viễn thám và mô phỏng trái đất, Công nghệ vệ tinh, Vật lý thiên văn.
b. Các hướng nghiên cứu KHCN trọng điểm, cơ bản, ưu tiên cấp Viện Hàn lâm, NAFOSTED, cấp Bộ, cấp Quốc gia.

 

2. Loại hình:
 • Nghiên cứu cơ bản;
 • Ứng dụng;
 • Triển khai.

 

3. Đối tượng: Giảng viên/nghiên cứu viên cơ hữu và tập sự (đối với đề tài KHCN loại 2 dưới đây) của Trường ĐHKHCNHN.

 

4. Kinh phí dự kiến:
 • Đề tài KHCN loại 1:         Từ 200 triệu đến 500 triệu đồng;
 • Đề tài KHCN loại 2:         Từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.

 

5. Yêu cầu, tiêu chí chung đối với đề tài KHCN:
 • Đề tài đảm bảo tính khả thi; tính thiết thực nhằm giải quyết vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cụ thể;
 • Để tài đáp ứng tính hiệu quả: Có hỗ trợ đào tạo sau đại học; Kết quả nghiên cứu có giá trị KHCN cao, có khả năng ứng dụng thực tế đáp ứng mục tiêu phát triển và hiệu quả kinh tế-xã hội Việt Nam;
 • Đề tài có sự tham gia/tư vấn/cố vấn của các nhà khoa học, các chuyên gia có trình độ cao trong nước và/hoặc quốc tế, trong Trường và/hoặc ngoài Trường;
 • Ưu tiên các đề tài có sản phẩm liên kết chặt chẽ với đời sống xã hội, tạo ra các sản phẩm công nghệ mới, các đề tài liên ngành, kết hợp nhóm, có khả năng chuyển giao công nghệ;
 • Ưu tiên các đề tài có khả năng tiếp tục thực hiện ở cấp cao hơn như NAFOSTED, VAST, cấp Bộ, cấp Quốc gia…;
 • Ưu tiên các đề tài có cam kết kết quả đầu ra vượt mức qui định;
 • Chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm nghiên cứu.

6. Yêu cầu đối với chủ nhiệm đề tài:

 • Đối với chủ nhiệm đề tài KHCN loại 1: Tại thời điểm tuyển chọn không là chủ nhiệm đề tài/dự án các cấp như: NAFOSTED, VAST, cấp Bộ, cấp quốc gia hoặc tương đương.
 • Đối với chủ nhiệm đề tài KHCN loại 2:
+ Chưa từng là chủ nhiệm đề tài cơ sở, đề tài NAFOSTED, đề tài cấp VAST hoặc tương đương;
+ Hoặc chưa ký hợp đồng làm việc/lao động từ 02 năm trở lên tại thời điểm tuyển chọn.


7. Yêu cầu về kết quả đối với đề tài:

7.1. Đối với đề tài KHCN loại 1: Định mức kinh phí cấp triển khai đề tài sẽ được phê duyệt dựa trên cam kết về số lượng và chất lượng của kết quả đầu ra của đề tài:

- Loại hình nghiên cứu cơ bản: Cam kết công bố ít nhất 01 bài báo thuộc danh mục ISI (*) hoặc 01 công bố quốc tế tương đương (đối với lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông) (**): là tác giả đứng tên đầu hoặc tác giả liên hệ của bài báo.

- Loại hình ứng dụng, triển khai: Cam kết đầu ra là một sản phẩm ứng dụng đáp ứng tối thiểu một trong số các kết quả sau:

 • Bằng sáng chế (patent);
 • Hoạt động thử nghiệm; công nghệ được thẩm định;
 • Các kết quả liên quan đến bảo hộ pháp lý (mô hình sử dụng, thiết kế công nghiệp);
 • Kết quả liên quan đến kĩ thuật được thừa nhận (sản xuất thử nghiệm, vật mẫu).

 7.2. Đối với đề tài KHCN loại 2: Cam kết công bố ít nhất 01 bài báo trên Tạp chí quốc gia thuộc danh mục VAST1 hoặc VAST2 (***) và /hoặc quốc tế hoặc trên các tạp chí và /hoặc Proceedings quốc tế không thuộc danh sách SCI, SCI-E nhưng có mã số ISSN, ISBN (****);

 

(*) Danh mục Tạp chí ISI có uy tín, Tạp chí quốc tế có uy tín tham khảo tại http://mjl.clarivate.com

(**) Danh mục tạp chí/hội thảo uy tín đối với lĩnh vực CNTT và Truyền thông tham khảo tại http://portal.core.edu.au/conf-ranks (CORE conferences (conference A and B have good international value) và/hoặc http://www.scimagojr.com (Scimago (journals in Q1 and Q2 are highly valued)).

(***) Danh mục  tạp chí VAST1 (03 tạp chí) gồm:  (1) Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology; (2) Vietnam Journal of Mathematics; (3) Acta Mathematica Vietnamica.

            (hoặc) VAST2 (09 tạp chí) gồm:  (1) Communications in Physics; (2) Vietnam Journal of Mechanics; (3) Tạp chí Tin học và điều khiển học – Journal of Computer Science and Cybernetics; (4) Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Journal of Science and Technology; (5) Tạp chí Hóa học – Journal of Chemistry; (6) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển – Journal of Marine Science and Technology; (7) Tạp chí Công nghệ sinh học – Journal of Biotechnology; (8) Tạp chí Các khoa học về Trái đất – Vietnam Journal of Earth Sciences; (9) Tạp chí Sinh học – Journal of Biology.

(****) Danh mục tạp chí quốc gia có uy tín trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật tham khảo tại http://www.nafosted.gov.vn/vi/archives/view/73QD-HDQL-NAFOSTED-33

 

8.  Thời gian triển khai đề tài:

 • Đề tài KHCN loại 1: ~ 02 năm;
 • Đề tài KHCN loại 2: ~ 01 năm.
9. Hồ sơ đề xuất và thời hạn nộp hồ sơ:

  9.1 Một số lưu ý:

- Hồ sơ được viết bằng tiếng Anh, font chữ Time News Romans, cỡ chữ 12, đánh số trang/tổng số trang;

- Hồ sơ đăng ký (bản cứng và bản mềm - định dang file pdf) bao gồm:

            + Bìa thuyết minh (Mẫu 1);

  + Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Mẫu 2);

            + Lý lịch khoa học bằng tiếng Anh (Mẫu 3) của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu có đầy đủ chữ ký tươi, kèm giấy xác nhận của đơn vị quản lý bằng tiếng Việt (Mẫu 4) (trừ trường hợp thành viên thuộc Trường ĐHKHCNHN quản lý);

            + Dự toán kinh phí (Mẫu 5).

- Các hồ sơ nộp sau thời hạn qui định sẽ không được chấp thuận;

9.2. Thời hạn nộp hồ sơ:

- Đăng ký nộp hồ sơ:                          Trước ngày 18 tháng 01 năm 2018 (theo Đơn đăng ký tại đây).

- Nộp hồ sơ đề xuất:                       Bản cứng hồ sơ (01 bản) được gửi về Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao 

   Công nghệ trước 17h00’, ngày 10/02/2018. (Bản mềm gửi theo địa chỉ email:         dritt@usth.edu.vn).

- Thời gian xét duyệt đề tài:                Tháng 02/2018.

- Thông tin liên hệ:                              Ms Lê Tuyết Trinh – DRITT

Điện thoại: (+ 84-24) 37.91.85.20.

Email: le-tuyet.trinh@usth.edu.vn

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2018

TL. Hiệu trưởng

Trưởng Ban Nghiên cứu, Đổi mới và Chuyển giao Công nghệ

Radjesvarane Alexandre
(Đã ký)


Chia sẻ: