Đề tài KHCN cấp cơ sở


Bắt đầu từ năm 2013, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã đề xuất và tài trợ một số đề tài nghiên cứu được hợp tác thực hiện bởi các nghiên cứu viên của Pháp và Việt Nam.

Sáu lĩnh vực nghiên cứu bao gồm: Công nghệ Sinh học, Khoa học Vật liệu – Công nghệ Nano, Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Nước – Môi trường – Hải dương học, Năng lượng tái tạo, Vũ trụ và Ứng dụng. ​​​​​

Chia sẻ: