Quy trình & hướng dẫn trao đổi quốc tế


Đối với sinh viên: 

Sinh viên tham gia chương trình trao đổi cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
- Đơn tham dự chương trình trao đổi của USTH 
- Đơn tham dự chương trình trao đổi của trường đối tác 
- Bảng điểm 
- Giấy/ email xác nhận giới thiệu ứng viên từ Phòng Hợp tác Quốc tế của USTH 
- Thỏa thuận học tập (trong đó ghi rõ các môn sẽ học trong thời gian trao đổi) 
- Bản sao hộ chiếu/ CMND 
- Bằng cử nhân/ thạc sĩ (chỉ dành cho học viên Cao học hoặc NCS) 
- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của phía trường đối tác 
 

Đối với giảng viên: 

- Đơn tham dự chương trình trao đổi của USTH (Teaching Mobility Application form)

Tham khảo các chương trình trao đổi của USTH với các đối tác hoặc chương trình trao đổi Eramus + 
 

Chia sẻ: