Các chương trình trao đổi


Chương trình trao đổi Eramus + 

Trong khuôn khổ Dự án trao đổi học thuật quốc tế Erasmus+ của Liên minh Châu Âu (Erasmus+ International Credit Mobility), Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Việt Nam) hợp tác với các trường sau:

1) Chương trình trao đổi với Vilnius Gediminas Technical University:
ngành: Environment
xem Thông báo học bổng trao đổi sinh viên với Vilnius Gediminas Technical (Lithuania) năm 2018-2019  
Thông báo học bổng trao đổi sinh viên với Vilnius Gediminas Technical (Lithuania) năm 2017-2018  
- Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của VGTU (kì mùa Xuân - Courses in English - Spring Semester) 
- Danh sách các giảng viên của VGTU (List of professors)  
- Thông tin chung về VGTU và hướng dẫn hồ sơ trao đổi (Fact Sheet

2) Chương trình trao đổi với Trường Trento University (Italy)
ngành: ICT, Biology
xem Thông báo học bổng trao đổi sinh viên với University of Trento (Italy) năm 2017-2018  
- Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của UniTrento (Courses in English)   
- Thông tin chung về UniTrento và hướng dẫn hồ sơ trao đổi (Fact Sheet) 
Thông báo chương trình trao đổi giảng viên với University of Trento (Italy) năm 2018-2019  
Chương trình trao đổi theo thỏa thuận hợp tác song phương

Sinh viên có thể đăng ký để tham dự trao đổi 1 học kì với các trường đã có có thỏa thuận hợp tác với USTH
 

Quy trình và hướng dẫn hồ sơ trao đổi 
https://usth.edu.vn/vi/hop-tac-quoc-te/trao-doi-quoc-te/quy-trinh-huong-dan-trao-doi-quoc-te-30.html

Chia sẻ: