Các chương trình trao đổi


Chương trình trao đổi Eramus + 

Trong khuôn khổ Dự án trao đổi học thuật quốc tế Erasmus+ của Liên minh Châu Âu (Erasmus+ International Credit Mobility), Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Việt Nam) hợp tác với các trường sau:

1) Chương trình trao đổi với Vilnius Gediminas Technical University:
ngành: Environment,Energy
xem Thông báo học bổng trao đổi với Vilnius Gediminas Technical (Lithuania) năm 2017-2018  
- Danh sách các khóa học bằng tiếng Anh của VGTU 
- Danh sách các giảng viên của VGTU 
- Thông tin chung về VGTU và hướng dẫn hồ sơ trao đổi  

2) Chương trình trao đổi với Trường Trento University (Italia)
ngành: ICTs, Biology, Physics (sẽ thông báo sau)


Chương trình trao đổi theo thỏa thuận hợp tác song phương

Sinh viên có thể đăng ký để tham dự trao đổi 1 học kì với các trường đã có có thỏa thuận hợp tác với USTH

Chia sẻ: